รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลางและใหญ่ (2552-2564)"